Foreningsdrift

BERG, ROKKE OG ASAK HISTORIELAG

ÅRSMELDING 2018


 

Årsmøte

Årsmøtet ble holdt på Berg Menighetshus 8. februar 2018.

Møteleder var Freddy Fagerholt og referent Sissel H. Jensen

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Kontingenten forble uforandret med kr 200 for enkeltmedlem og kr 300 for par. Valgene på årsmøte 2018 gav flg. resultat:  

Leder for 1 år:                         Freddy Fagerholt, gjenvalg

Styremedlem 2 år                    Ole Roald Amundsen, gjenvalg

Styremedlem 2 år                    Sissel Hildebrand Jensen, gjenvalg

Styremedlem ikke på valg:       Dag Friberg, gjenstår 1 år

Styremedlem 1 år:                    Øystein Lie, ny

Varamedlem 1 for 1 år:            Karsten Strand, ny

Varamedlem 2 for 1 år:            Odd Nilsen, ny

Varamedlem 3 for 1 år:            Aud Kolrud, ny

Revisorer for 1 år:                    Gerd Myren og Hanne Grethe Mosen, gjenvalg

Valgkomite:                             Randi Hjørnegård, gjenstår 1 år

                                               Ragnhild Fuglerud, gjenstår 2 år

                                               Thoril Radet Brodahl, ny for 3 år

Trygve Simensen gikk ut av styret og ble takket av leder for stor innsats gjennom mange år. Styret hadde fått inn forslag om å utgi en årbok for bygda i regi av Historielaget. Mange av årsmøtets deltakere syntes dette var et interessant prosjekt og styret fikk oppdrag om å arbeide videre med dette i 2018. (Jfr. eget pkt. i årsmeldingen)

 

Styre

På første styremøte konstituerte det nye styret for 2018 seg slik:

Leder:              Freddy Fagerholt

Nestleder:        Ole Roald Amundsen

Kasserer:         Dag Friberg

Sekretær:         Øystein Lie  

Styremedlem:   Sissel Jensen    

1. vara: Karsten Strand

 

Styrets arbeid

Det har vært avholdt 8 styremøter i 2018. Styret har behandlet 67 saker på styremøtene i tillegg til at det har vært en del kontakt og avklaringer via telefon og mail.

 

Representasjon

Styret har vært representert ved Østfold Historielags årsmøte og på tillitsmannskonferansen i Østfold Historielag.

Trygve Simensen har vært vår representant i styret til foreningen ”Historiske Haldenbilder”. Freddy Fagerholt deltok som historielagets representant på et møte på museet på Rød i november der temaet var videreføring av de historiske seminarene som har vært holdt i Fredrikshalds Teater hvert år siden 2014. Nå settes det punktum for seminarer om Karl Xll, og neste historiske seminar får sannsynligvis Jellestadskipet som tema.

Freddy deltok også på et møte i oktober sammen med de andre historielagene i Halden der planene for å gjøre Fayegården om til bymuseum ble lagt fram.

 

Nytt dataprogram - StyreWeb

Etter anbefaling fra Landslaget for Lokalhistorie har laget startet med bruk av nytt og bedre egnet IKT-program som felles arbeidsplass for historielagets tillitsvalgte. StyreWeb har samlet alle løsninger historielaget trenger i ett program som tilfredsstiller de nye personvernreglene som ble innført med virkning fom.1.juli 2018. Programvaren har medlemsregister med tilhørende enkel kontakt med lagets medlemmer via email og SMS.

 

Bilde- og slekts verksted på Rokke skole

Andreas Erichsen og Sissel Jensen har vært på kontoret hver første tirsdag i måneden.

Sissel har brukt tid på div. slekts forespørsler til laget, mens Andreas har arbeidet med de historiske bildene og har skanna og registrert ca. 60 bilder som vi har fått låne. Disse er lagt inn i et fotogalleri/fotoprogram på datamaskinen på kontoret. Målet er å knytte dette galleriet til lagets hjemmeside. De samme bildene er publisert i kategoriserte album på lagets Face book-gruppe. Bilder fra "vårt" område som fra før ligger i Facebook-gruppa "Gamle Haldenbilder" har etter tillatelse også blitt kopiert inn i gruppa vår. Det er dermed nå godt over 100 bilder i Historielagets Facebook-gruppe. Medlemmene bes fortsatt bidra med å la oss skanne gamle bilder, legge ut egne bilder på Face book-gruppa og gjerne kommentere bildene som er publisert på Facebook.

 

Bryggerhuset

Nå er tre rom og inngangsparti i Bryggerhuset ferdige, og dette betyr at både husets kjøkken, med bakerovn, og sløydsalen, er tatt i bruk. Det har vært noen få forespørsler om leie, men i hovedsak er det Trygve som har brukt kjøkkenet til brødbakst etter invitasjon til folk om å være med i arbeidet. Noen har også kommet, og det har gjort at det nå er flere som kjenner kjøkkenet og bruken.

Det oppleves som vesentlig at flere blir kjent med huset og dets kvaliteter, så Trygve har arrangert flere pizzakvelder for inntil 14 personer for på den måten å gjøre huset og mulige bruksområder kjent.

Totalt 5 meget vellykka bakekurs for takkebakst er avholdt, 3 i regi av Bygdekvinnelaget og 2 i regi av laget med Trygve som kursholder.

I desember var Rokke barnehage på besøk for å bruke kjøkkenet til sin julebakst. I sløydsalen har det vært utleie til styremøter og det har også vært aktivitetskveld i sløydsalen med laging av juledekorasjoner. Bryggerhusets 2. etg. vil etter hvert bli benyttet av laget både som kontor og ellers til ulike aktiviteter.

Hele bryggerhuset har fått nett-tilgang og kan derfor benyttes med PCer som krever nett.

 

Økonomisk støtte i 2018

Etter å ha mottatt hele 575.000 kr i gave fra Sparebank1stiftelsen Halden og Berg Sparebank i 2017 til istandsetting av Bryggerhuset, fortsatte ”gavedrysset” i 2018:

            fra Sparebankstiftelsen DNB til inventar og utstyr på kjøkkenet                       85.000 kr

            fra Sparebank1stiftelsen Halden til trapp og overbygg ved inngangen   45.000 kr

            fra Berg Sparebank til nytt tak og golv over kjøkkenet                        49.400 kr

            fra Kulturdepartementet til gaveforsterkning (25 % av gaven)               44.850 kr

            fra Halden kommune til opplegg for skoleelever i 2019                        11.000 kr

Historielaget har altså for 2018 mottatt gaver på til sammen 235.250 kr.

Vi søkte KUD om gaveforsterkning av pengegaver på tilsammen kr 179 400 fra Sparebankstiftelsen DNB, Berg Sparebank og Sparebank1-stiftelsen Halden til oppgraderinger og ferdigstillelse av Bryggerhuset. Tilskuddet ble innvilget som omsøkt med kr. 44.850 og utbetalt inneværende år.

Vi vet også at vi kommer til å få en momskompensasjon for driftsmidler brukt i 2018, men prosentsatsen er ikke endelig satt, og utbetaling skjer senest i mai 2019. Kompensasjonen antas å bli på rundt 20.000 kr.

 

Halden Historiske Bilder

Halden Historiske Bilder (HHB) er en organisasjon bestående av kommunens tre historielag med formål å digitalisere og derved bevare Halden Arbeiderblads fotoarkiv. Arkivet består av ca. 15000 temabilder og mer enn 10000 personbilder.

Flere lagsmedlemmer har deltatt i betydelig dugnadsarbeid.

Bildearkivet er nå ferdig behandlet, og man er godt i gang med personarkivet.

Dette er mer omfattende hva arbeidsmengde angår, men de vel 10000 bildene vil kunne behandles om man går ut over planlagt tidsramme og fortsetter til høsten.

Økonomien tilsier at dette kan være mulig, likeledes iveren til de som arbeider dugnad.

Fram til nå har det blitt lagt ut enkeltbilder fra arbeidene på lagets facebookside.

Nå er en avtale om publisering for allmenheten på egen plattform så godt som klar.

Man tenker seg da i 2019 en fyldig omtale i avisen og en skikkelig markering av at arkivet, som blir søkbart for alle, endelig kan publiseres.

 

Årbok

Berg, Rokke og Asak Historielag vedtok på årsmøtet 2018 å starte opp arbeidet med å gi ut en årbok, første gang høsten 2019.  Det ble nedsatt en redaksjonskomite som består av Andreas Erichsen, Dag Friberg, Anne Marit Thorby og Solveig Mellevold.  På forespørsel har Roger Prang tilbudt å veilede komiteen og gi hjelp og råd, både i redaksjonelle spørsmål, tema og konkrete tips om nødvendige personer og funksjoner. Historielagets leder deltar på møtene etter eget ønske. Redaksjonskomiteen har hatt 4 møter i 2018 og har konstituert seg med Andreas Erichsen som sekretær og Solveig Mellevold som leder.  Andreas Erichsen har opprettet et arkiv for aktuelle tema og ferdigskrevne tekster.  Det har vært kontakt med fagperson som vil forestå ombrekking av boka.  Komiteens erfaring så langt er at det finnes et stort antall interessante tema for årbokutgivelsen.

 

Jellestadskipet

Jellestadskipet ble oppdaget i 2018 sammen med flere overpløyde gravhauger og hustufter på åkerstykket ved siden av Jellhaug. Området ble undersøkt med GEO radar (et slags ekkolodd) som avslørte en skipsform under bakken. For mer enn tusen år siden tror vi at en konge eller dronning ble begravd her, i et vikingskip som ble plassert og gravd ned i en tidligere stor gravhaug på jordet, og så dekket med jord og torv. Skipsrestene antyder en opprinnelig lengde på Jellestadskipet på 23–24 meter.

Nye undersøkelser i 2018 og 2019 vil avklare hvordan og eventuelt om skipet kan avdekkes, og om det finnes gravgods bevart i skipet. Vi går uansett spennende tider i møte, og vi tror på en ny ”vikingtid” i Halden.

 

Historielagets aktiviteter i 2018      

Karl Xll’s siste felttog

Det er i år 300 år siden Karl Xll falt på Fredriksten. Torsdag 26. april tok Magne Rannestad oss med på en kveldstur til Gyldenløve fort og til området ved Karl Xll-bautaen. Vi fikk høre om hvorfor Karl Xll kom tilbake etter nederlaget i 1716, og ikke minst om hva som skjedde de siste dagene før heltekongen ble skutt.

Friluftsgudstjeneste på Berg bygdetun 

2. pinsedag – 21. mai arrangerte vi friluftsgudstjeneste sammen med kirken. Alle hus på bygdetunet var åpne for publikum og Historielaget tok seg av omvisning i tillegg til at smeden hadde fyr på essa i smia. Bondekvinnelaget stod for salg av rømmegrøt, kaffe og vafler.

Et vellykket arrangement i flott vårvær.

Kveldsvandring langs pilegrimsleden til Mosten tingsted og Klatreparken
Torsdag 31. mai gikk vi samlet tropp fra Nygårdsmoen opp til de to gravfeltene. Her finner vi ulike gravminner fra bronse- og jernalder, og gjennom det ene feltet løper et gammelt veispor, en oldtidsvei. Informasjonsskilt er satt opp på begge feltene. Arkeolog Silje Haugsten Ellefsen fra Østfold fylkeskommune fortalte om gravfelt og gravminner. Vandringen ble avsluttet i Klatreparken der vi fikk presentasjon av denne bedriften. Det ble også mulighet for de som ønsket det å prøve sine ferdigheter i selve parken.

Åpning av pilegrimsleden i Halden

Søndag 10. juni ble pilegrimsleden gjennom Halden åpnet med vandringer fra Idd kirke og Berg kirke og felles samling i Immanuels kirke. Historielaget var leder for vandringen fra Berg kirke og formidlet historie underveis.

Skolebesøk på Rokke skole/Bryggerhuset

5. trinn på Berg skole, med cirka 30 elever, var på Rokketunet/Bryggerhuset 11. og 12. juni. Oppdelt i grupper fikk elevene spikke seljefløyter, prøve seg på leker fra bestemors tid, besøke Rokke middelalderkirke og bake på kjøkkenet i Bryggerhuset. Elevene syklet til og fra Berg skole.

Skolebesøk på Berg bygdetun

I uke 36 kom elevene på 4. klassetrinn fra Tistedal og Berg skole til Berg bygdetun for å lære om gårdsdrift og hverdagsliv i gamle dager. De besøkte fjøs, stabbur, hovedhus og smie – og fikk både se på og lære om inventar og utstyr som var i bruk i gamle dager. De fikk også praktiske oppgaver og prøvde seg på leker som var populære før.

Tur til Herrebrødengruvene

Søndag 16. september gikk turen fra Bjørbekkmoen og opp til Herrebrødengruvene.

Lokalkjent guide var Trond Fjeld som orienterte de mange fremmøtte om gruvedriften i

Rokke fra 1890 og fram til 1980. Ekstra fint var det at Inger Marie Omholt Ausland deltok på turen og fortalte om tiden hun hadde under sin oppvekst i dette gruvesamfunnet.

Julemøte

Historielagets sitt julemøte på Rokketunet/Rokke skole 29. november samlet 41 medlemmer. Dyktige ungdommer i Rokke 4 H serverte tradisjonell julemiddag og riskrem, kaffe og kransekake. Førstekonservator James Ronald Archer fra Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger holdt kåseri om befolkningens prøvelser og ødeleggelsene i Berg og Idd

under krigene i 1716 og 1718. Noen var heldige under utlodningen og det var også god tid til sosialt samvær.

 

Medlemmer

Historielaget laget har pr. 31. desember 2018 168 medlemmer. Styret retter en stor takk til alle som har bidratt med å hjelpe til ved våre godt besøkte arrangementer, eller som på annet vis har støttet opp om arbeidet for historielaget.

 

 

Freddy Fagerholt                     Ole Roald Amundsen               Sissel Hildebrand Jensen

 

Dag Friberg                                                                            Øystein Lie