Historielagets virksomhet de første 25 årene er godt beskrevet i talen som Freddy Fagerholt holdt på foreningens 25-års dag den 26. november 2015, og som her gjengis i sitt hele:

Kjære alle dere med interesse for vår lokale historie!

For nøyaktig 25 år siden i dag, 26. november 1990, ble historielaget vårt stiftet, og på samme dato og samme sted for 5 år siden feiret vi lagets første 20 år, på julemøtet vårt i 2010. Jeg skrev den gangen en fyldig jubileumstale, et tilbakeblikk på lagets historie og aktiviteter helt fra ideen om et historielag i gamle Berg herred ble lansert, og fram til det siste styremøtet høsten 2010. Talen står gjengitt på historielagets hjemmeside, men jeg vil i dag likevel si noen ord om de første 20 årene:

Stiftelsesmøtet ble holdt i gymsalen på Berg skole. Vel 40 personer møtte fram og tegnet seg som medlemmer i løpet av kvelden. Og før de satte kursen hjemover, hadde historielaget fått valgt sitt første styre med Sophus Sørensen som leder, kontingenten ble fastsatt til 75 kroner, og mot én stemme fikk laget sitt navn: Berg, Rokke og Asak historielag ­ kanskje et litt langt og noe kronglete navn, men tanken var at alle i gamle Berg kommune, i alle kirkesogn, skulle føle at dette var deres historielag. Forut for stiftelsesmøtet hadde et interimsstyre, valgt på et møte arrangert av Berg Bondelag på Rokke skole 4. oktober 1990, forberedt oppstarten og utarbeidet forslag som kunne legges fram på stiftelsesmøtet, bl.a. til lagets formålsparagraf, som fortsatt lyder slik: Berg, Rokke og Asak historielag skal: a) verne om det som innenfor lagets virkeområde finnes av historisk interesse og av historisk verdi b) arbeide for å vekke interesse for bygdas historie og bygdefolkets kultur, liv og virke gjennom tidene c) fremme det alminnelige historiske og kulturelle vernearbeid i tidligere Berg herred (Berg, Rokke og Asak) Det heter videre at historielaget skal samarbeide med lag og foreninger i kulturhistorisk sammenheng slik at kunnskap og verdier kan overføres og utveksles mellom ulike arenaer og mennesker og bidra til at opplevelsene for de som deltar, kan bli både rikere og flere.

Berg herred, med kirkesognene Asak, Berg og Rokke, er et område rikt på kulturminner fra ulike tidsepoker. Her finner vi spor etter boplasser fra steinalderen, vi finner gravrøyser og helleristninger fra bronsealderen, og her er det bygdeborger, hustufter, blæstergroper samt gravhauger, bautasteiner og andre gravminner fra jernalderen. Kanskje stod slaget ved Svolder, der Olav Trygvasson falt etter tapper strid i år 1000, i vårt område. Sikkert er det i alle fall at det en gang i tidlig vikingtid, eller kanskje noe tidligere, så eksisterte det et maktsentrum på Viksletta den gang Nordens neste største gravhaug, Jellhaug, ble bygd her. I Berg, Rokke og Asak fins det flere større og mindre gårdsbruk med en spennende historie som vi kan følge langt tilbake i tiden i Ivar Sætrangs bok, ”Kirker og kirkegods i Berg”, og fram til våre dager i ”Gårder i Berg, Rokke og Asak”. Som en grensebygd har våre forfedre opplevd krig og ufred på nært hold. På 1600­tallet angrep svenskene flere ganger, og særlig i 1660 gikk det hardt utover bygda vår, bl.a. ble prestegården brent ned, og kirken tømt for inventar. Under Karl XII’s første angrep mot Fredrikshald i 1716 kom han over Svinesund og hadde hovedkvarter på Torpum. Vanlig menneskers liv og virke her i Berg i de siste hundre, kanskje to hundre år, er for meg en slags ”minnebok” som jeg mener det er viktig for historielaget å bla i – og ta vare på. Den kan fortelle oss, og særlig den yngre generasjon, om viktige og spennende ting i våre nære forfedres hverdag. Noen minner kan være skriftliggjort, andre fins bare i eldre folks hukommelse, noe kunnskap er knyttet til gjenstander, teknikker eller til andre kilder. La oss se på noen viktige milepæler i de første fem årene: I 1991 fikk laget sin logo, en stilisert kopi av et solhjul fra et helleristningsfelt på Øvre Hjelmungen, etter forslag fra Inger Andreassen. I april 1992 gikk lagets første markvandring til bygdeborgen Børsåsen og steinalderboplassene ved Svinesund, der ny bru og E­6 trasé skulle fram. Hele 135 personer i alderen 2 til 75 år deltok. På høsten 1995 ble den første turen utenfor Bergs grenser arrangert, og turen gikk sågar til utlandet og Sverige, til ”borgen” på Astrids øy i Färingen med Per Linge som guide.

Protokollene for de neste femten årene, fram til 2010, forteller om stor aktivitet på mange fronter. Vandringene gikk til alle deler av vårt virkeområde og tok for seg mange ulike lokalhistoriske emner. Temaene på medlemsmøtene har også hatt god bredde. Nesten årlig ble det arrangert bussturer til severdigheter og steder av historisk interesse utenfor vårt eget nærområde, som for eksempel til Stortinget og Hjemmefrontsmuseet. 2007 ble et særdeles viktig år for historielaget med utgivelsen av gårdsboka og oppretting av hjemmeside på nettet. I maidagene i 2008 ble det satt fokus på flyktningtrafikken til Sverige under 2. verdenskrig. Den 5.mai fortalte grenselos Fritz Køhn og Arvid Johanson over 90 turdeltagere på Svartejan om trafikken over fjorden. Noen dager senere, på frigjøringsdagen 8. mai, ble et informasjonsskilt om flyktningetrafikken i Halden 1940 ­ 45 avduket ved Fresenius Kabi. Det ble også satt opp info­skilt ved Sorgenfribukta, på Hovsfjellet og ved Kruseter. Nå er skiltet ved Fresenius Kabi blitt revet ned og fjernet. Men i disse dager har Tor Sørbrøden, som var med og bidro til å få satt opp skiltene i 2008, tatt initiativ til å få laget og satt opp et nytt skilt, en kopi av det opprinnelige. De første 20 årene i lagets historie ble avrundet i 2010 med stevne på Berg bygdetun søndag 15. august med tema ”Fra jord til bord”, med busstur til Oscarsborg i september og med tradisjonelt julemøte på ungdomslokalet fredag 26. november.

Vi må dvele litt ved to saker som har blitt viet stor oppmerksomhet, krevd mye arbeid og ført til stort engasjement: jakten på et sted å være ­ og utgivelsen av boka ”Gårder i Berg, Rokke og Asak”: Det har vært et savn i store deler av lagets historie å ikke ha et fast tilholdssted, en base for møter og aktiviteter. Møteprotokollene viser at styremøtene i de første årene, nesten uten unntak, ble avviklet hjemme hos styremedlemmene, på omgang. I april 2004, etter at det var blitt kjent at Berg HV skulle trekke seg ut av storskolen og ”bryggerhuset” i Rokke, sendte historielaget en forespørsel til Halden Kommunale Foretak om å få overta, uten at det kom noe konkret ut av den henvendelsen. I november 2005 inngikk historielaget leieavtale med Rokke bygdelag om bruk av rommet i kjelleren på småskolen, men allerede i mars året etter avholdes siste styremøte på Rokke skole. Stiftelsen Berg menighetshus tilbød da historielaget å leie lokaler i kjelleren til Berg menighetshus på gode betingelser, med muligheter for å leie hele huset ved større møter og arrangementer, og allerede 20. mars 2006 avholdes første styremøte i nye lokaler. Spørsmålet om å benytte deler av Rokke skole som fast tilholdssted har dukket opp igjen senere, og mot slutten av 2008 fikk historielaget tilbud om å disponere bryggerhuset mot at de selv satte det i stand. Anbud ble innhentet, men kostnadene ville bli så store at historielaget sommeren 2009 takket nei. I jakten på et fast sted å være for historielaget har også andre alternativer vært diskutert: Da Berg IL bygde sitt nye klubbhus i 1996 ble muligheten for et samarbeid med idrettslaget luftet i styret. I 1998 ble Veden gård lagt ut for salg, og på nytt ble spørsmålet reist: Er dette noe for historielaget? Konklusjonen står ikke å lese i protokollen, men sannsynligvis fant man ut at dette kunne bli et altfor stort prosjekt. I 2007 og 2008 ble våningshuset på Huseby nordre, bygd i 1847 og relativt inntakt, vurdert av historielaget. Det ble lagt ned et stort arbeid med befaring, møter, innhenting av anbud og utkast til overenskomst vedrørende bruken. Dette selvfølgelig fordi historielaget så store muligheter her, men behovet for omfattende dugnadsinnsats kombinert med store kostnader ­ huset måtte bl.a. flyttes fra sin opprinnelige plass ­ førte til at ”saken” ble lagt på is i august 2008. Berg bygdetun har også vært diskutert som et mulig tilholdssted for historielaget vårt.

I januar 2006 fikk historielaget overta et manuskript fra Trygve Minge som han ønsket skulle gis ut i bokform. Han hadde gjort et stort og viktig arbeid med å samle informasjon om gårder i Berg. Bokserien Norske Gardsbruk hadde tatt for seg gårdene i Berg, Rokke og Asak i 1942 og 1964, men i en ny serie med gårdshistorie utgitt midt på 1980­tallet var ikke Berg med. Minge hadde besøkt 300 gårdsbruk, samlet og notert ned historien etter 1964, og lagt til opplysninger hentet ut fra Sætrangs bok om kirker og kirkegods i Berg. Nå hadde man en mulighet til å oppdatere bygdas gårdshistorie! Men Trygve Minges manuskript trengte en omfattende bearbeiding før det kunne sendes i trykken og bli til en bok. Årsmøtet i historielaget i februar 2006 ga styret fullmakt til å arbeide videre med bokprosjektet, og 22. november i 2007 inviterte historielaget til boklansering, Roger Prang kom etter hvert inn som en viktig støttespiller i prosjektet og sa høsten 2006 ja til redaktørjobben. Egil Minge tok på seg jobben med å fotografere alle gårdene. Styret og mange medlemmer gjorde en fantastisk dugnadsinnsats med å bearbeide manuskript til manus, lese korrektur og kvalitetssikre innholdet. Men jeg tror ingen blir fornærmet når jeg sier at Tor Sørbrøden og Roger Prang må få mye av æren for at dette prosjektet ble så vellykket. Vi kan alle være stolte av dette praktverket som forteller om en svært viktig del av bygdas historie.

De fem siste årene i lagets historie har også hatt sine milepæler og store prosjekter. I 2011 og 2012 dreide arbeidet i historielaget seg mye om smie på Berg bygdetun og flomlys på Jellhaug. Allerede i august 2009 ble Jellhaug ”gjenåpnet” – haugen var nå brakt tilbake til sin opprinnelige form, og dette ble feiret med foredrag, taler, musikk og servering. Roger Prang, fylkeskonservator og varaordfører deltok i festlighetene sammen med vel 130 andre deltakere. I 2010 sa Nexans at de ville bidra med 100.000 kroner til prosjektet med lyssetting av Jellhaug, i juli 2011 testet man ut lyskastere og belysning, og kl. 17.15 mandag 16. januar i 2012 kunne historielaget invitere presse og gjester til tenning av flomlys og utdeling av ny brosjyre om Nordens nest største gravhaug. Smia på Sæterhaugen ved Svinesund ble gitt til Berg, Rokke og Asak historielag av Inger og Sverre Johansen. Den ble revet og flyttet til bygdetunet av historielagets medlemmer. Grunnmur, esse, reisverk og takstein er originalt, men bl.a. kledning og takspon er skåret og høvlet nå. Belgen måtte også skiftes ut. Lagets medlemmer har bidratt med hundrevis av dugnadstimer, Sparebankstiftelsen DNB Nor har bidratt med 100.000 kr og historielaget selv med 30.000 kr. Den 30. oktober 2012 ble åpningen markert ved en tilstelning i smia, og allerede i desember ble det arrangert 4­dagers smiekurs. Siden starten i 2011 har friluftsgudstjenesten på Berg bygdetun 2. pinsedag, i samarbeid med menigheten i Asak og Tistedal, blitt en tradisjon. Markvandringene i 2011 gikk til Bergsmarka og Torpedalen, og året ble avsluttet med ”Barfotjentenes jul”, arrangert i samarbeid med de andre historielagene i Halden i Fredrikshalds Teater.

På tampen av året 2012 bevilget styret i historielaget ”inntil 100.000 kr til Berg Ungdomslag til oppgradering av kjøkkenet på Berg ungdomslokale”. På årsmøtet i 2013 ble Ivar Lund hedret og utnevnt til æresmedlem for sitt arbeid med å finne og registrere husmannsplasser i Asak og Torpedalen. Han dør året etter, men etterlater seg et viktig stykke arbeid med sin registrering av kulturminner. Vi forberedte oss på jubileumsåret 1814 og arrangerte medlemsmøte på Menighetshuset med Dag Strømsæter. Han fortalte om 1814 i Berg og Halden for 68 møtedeltagere. Historielaget fikk trykket opp en flott brosjyre om Berg bygdetun i 500 ex. Tor Sørbrøden har skrevet teksten som gir en fin beskrivelse av husene og annet som fantes på gården for lenge siden. Teksten er illustrert med gode bilder. Alle barneskolene i Halden har fått 10 eks. av heftet.

På årsmøtet i 2014 fikk man ikke valgt ny leder. Trygve Simensen tok på seg å fungere både som kasserer og leder i laget. 200­årsmarkeringen av hendelsene i 1814 kom i noen grad til å prege årets aktiviteter: Einar Haugen fortalte på årsmøtet om Mirakelåret 1814. Den 16. mai arrangerte vi, i samarbeid med de andre historielagene og høyskolen, en 1814­konsert i Fredrikshald Teater. Våre egne Eidsvollsmenn ble hedret med tale for dagen, æresvakt, kransnedleggelse og musikk ved støtten ved Berg kirke på 17. mai. I august var vi Sponvika og markerte sammen med velforeningen og Helge Warberg og hans soldater at det hadde foregått kamper mellom svenske og norske soldater her for 200 år siden.1814­markeringen ble avsluttet med et seminar i Fredrikshald Teater i november, der vi deltok som medarrangør. I oktober kom det 80 medlemmer til Berg ungdomslokale for å høre Roger Prang fortelle om oberst Heide og hans pionerarbeid på gården Heiderød. Helge og Anita Warberg og soldater i full uniform fortalte om den norske soldaten i hverdag og i felt for 200 år siden. Fuktproblemer i kjelleren på menighetshuset førte til at styremøtene fra februar 2014 igjen ble holdt hjemme hos styremedlemmene i en periode. Men så åpnet det seg en mulighet for å benytte Rokke skole igjen, og i mars ble det skrevet leieavtale med bygdelaget. Vi søkte da om og fikk 60.000 kr av Sparebankstiftelsen Halden til å sette i stand et rom i 2. etasje til kontor og arkiv for historielaget og 4H. I løpet av høsten fullførte elektrikere, snekkere og dugnadsarbeidere prosjektet, og vi flyttet inn. Historielaget har med støtte fra Berg Sparebank skaffet seg et meget bra portabelt høytaleranlegg, og har kommet godt i gang med å sende ut sms­varsler om møter og andre arrangementer til mobiltelefon.

Det første styremøtet i 2015 ble avholdt på Rokke skole i januar, og siden har vi blitt værende der. På årsmøtet i 2015 tok Tore Wiik oss med på en spennende tur i ord og bilder langs ”riksvei 1”, den gamle hovedveien fra Oslo til Kornsjø. Historielaget har en utklippsperm der alle reportasjer og artikler i HA som omhandler lagets virksomhet, blir satt inn. Margrete Moen startet arbeidet, Aud Kolerød overtok stafettpinnen, og i dag er det Inger Johanne Lillestrand som klipper og klistrer. Kirkeveien fra Rokke skole til Rokke kirke ble i løpet av våren 2015 ryddet og anlagt i kanten av raet av Roger Høvik. Vi fikk SMIL­midler og støtte fra Berg Sparebank på til sammen 40.000 kr. til prosjektet. Planen var å markere åpningen av Kirkeveien på St. Hans, men arrangementet ”regnet bort”. Nå ser vi for oss en høytidelig åpning av den nye kirkeveien når et nytt skilt, der det også vil stå å lese om Kirkeveien i Rokke, skal på plass oppe ved middelalderkirken, kanskje våren 2016. I løpet av våren og sommeren har historielaget med Trygve som primus motor oppgradert kjøkkenet i bryggerhuset. Det er anskaffet bakerovn, kokering, støpejernstakke og vaffeljern. På julemarkedet nå i november vil det være full aktivitet og produksjon av ulike varer på kjøkkenet i bryggerhuset. Her kan det etter hvert bli kurs i brød­ og lefsebaking. Det er lagt inn vann og skrudd opp utslagsvask. Golv, tak og vegger har blitt malt, og det er lagt ny drenering rundt huset. Hvis historielaget og bygdelaget kan bli enige om en langtidskontrakt som gir oss bruksrett til bryggerhuset i for eksempel femti år, eller at bygdelaget er villige til å overdra huset til oss for en rimelig penge, er nåværende styre i historielaget positive til å overta og sette hele huset i stand som base for Berg, Rokke og Asak Historielag. En eventuell overtakelse vil være helt avhengig av at vi gjennom søknader til ulike stiftelser kan få nærmest fullfinansiert prosjektet.

I 1987 ble en gravhaug i skolegården på Berg skole undersøkt av arkeologer. Keramikkskår fra krukker og kar som ble brukt til mat og drikke, var det man fant absolutt mest av. Tre krukker har man ved hjelp av disse bitene greid å lime sammen slik at man kan se hvordan de så ut da de havnet i haugen. Med utgangspunkt i form og dekor på disse modellene har keramiker Britt Johansen Hauge laget et krus som historielaget vil gi i gave til foredragsholdere og guider + historien til kruset.

I sin 25­årige historie har historielagt hatt seks ledere: Sophus Sørensen i tre år (1991 – 93), Hans Aaserød i seks år (1994 – 99), Henrik Hansen i tre år (2000 – 02), Freddy Fagerholt i tre år (2003 – 04) og (2015), Tor Sørbrøden i ni år (2005 ­ 13) og Trygve Simensen fungerte som leder i ett år (2014). I tillegg til sin tid som leder, var Sophus med i styret i ytterligere sju år, og han ble på årsmøtet i 2001 utnevnt til historielagets første æresmedlem. Ivar Lind ble hedret som æresmedlem på årsmøtet i 2013 for sitt store arbeid med å spore opp og samle opplysninger om husmannsplasser i Asak og Torpedalen.