VEDTEKTER FOR BERG, ROKKE OG ASAK HISTORIELAG

Vedtatt 26. november 1990 – siste oppdatering vedtatt 5. februar 2015

1 LAGETS FORMÅL

  a) å verne om det som innenfor lagets virkeområde finnes av historisk interesse og av historisk verdi
  b) å arbeide for å vekke interesse for bygdas historie og bygdefolkets kultur, liv og virke gjennom tidene
  c) å fremme alminnelige historisk og kulturelt vernearbeid i tidligere Berg herred

Historielaget skal samarbeide med lag og foreninger i kulturhistorisk sammenheng.

Årsmøtet bestemmer om laget skal være medlem i Østfold Historielag og andre organ.

2 MEDLEMSKAP

Som medlem opptas den som støtter lagets formål og betaler den kontingent som fastsettes av årsmøtet.

3 STYRET

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer, valgt på årsmøtet.
Funksjonstid er ett år for leder, og to år for øvrige medlemmer.
Hvert år utgår to medlemmer av styret. Det skjer ved loddtrekning første gang.
Leder velges for ett år ved særskilt valg av årsmøtet.
Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant sine medlemmer.
Det velges tre vararepresentanter til styret i nummerorden.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.
Det føres møtebok over styrets møter.
Styret kan oppnevne komiteer for å få utført særskilte arbeidsoppgaver og tiltak.

4 ÅRSMØTE

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen 15. februar.
Det innkalles til årsmøte med minst 2 ukers varsel. Møtet innkalles av styret og ledes av lagets leder, eller av en valgt ordstyrer.

Årsmøtet skal behandle:

1) Styrets beretning for siste kalenderår
2) Revidert årsregnskap for siste kalenderår
3) Fastsettelse av kontingent for inneværende år
4) Valg ifølge vedtektene av:

  a) Leder for ett år
  b) To styremedlemmer for to år. Imidlertid kan valgkomiteen innstille på ett års funksjonstid for det enkelte styremedlem for å sikre god kontinuitet i styret
  c) Tre vararepresentanter i nummerorden til styret for ett år
  d) To revisorer for ett år
  e) Tre medlemmer til valgkomitéen. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke velges mer enn tre år på rad. Ett medlem bør utgå hvert år.
  f) Årsmøtet kan utnevne arbeidsutvalg eller komitéer for særskilte oppdrag og velge medlemmer til disse, samt fastsette instruks for arbeidet.
5) Innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.

5 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan bare foretas på årsmøtet. Endringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene. Forslag til endringer må gjøres kjent for medlemmene ved innkallingen til årsmøtet.

6 OPPLØSNING AV HISTORIELAGET

Historielaget oppløses hvis to påfølgende årsmøter, hvorav det ene kan være et ekstraordinært årsmøte, beslutter dette med 4/5 flertall blant de fremmøtte medlemmene.

Det siste årsmøtet vedtar med alminnelig flertall hva som skal skje med lagets eiendeler, arkiv og likvide midler. Forslag om oppløsning av laget behandles på samme måte som et forslag til vedtektsendring.