Berg, Rokke og Asak Historielag

Årsmelding

2020

 

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt på Rokke bygdetun 13. februar 2020 kl 18.00. Møteleder var Freddy Fagerholt og referent var Sissel H. Jensen.

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Kontingenten forble uendret med kr. 200 for enkeltmedlem og kr. 300 for par. Resultatet av valgene ble som følger:

 

Leder for 1 år: Helge Warberg, ny

Styremedlem 2 år: Leif Vegelbo

Styremedlem 2 år: Sissel Hildebrand Jensen, gjenvalg

Styremedlem 1 år: Rolf Myhre Nilsen, gjenstår

Styremedlem 1 år: Øystein Lie, gjenstår

Varamedlem 1 for 1 år: Trond Fjeld, gjenvalgt

Varamedlem 2 for 1 år: Odd Nilsen, gjenvalgt

Varamedlem 3 for 1 år: Aud Kolrud, gjenvalgt

 

Styret

På første styremøte konstituerte det nye styret for 2020 seg slik:

Leder: Helge Warberg

Nestleder: Rolf Myhre-Nilsen

Kasserer: Øystein Lie

Sekretær: Leif Vegelbo

Styremedlem: Sissel H. Jensen

1.varamedlem: Trond Fjeld

 

Styrets arbeid

Styret har t.o.m november avholdt 9 styremøter samt et i februar 2021. En rekke avklaringer har skjedd mellom møtene pr. e-post og telefon. Styret valgte ny huskomitè for Bryggerhuset , disse er Trygve Simensen, Rolf Myhre-Nilsen og Leif Vegelbo.

På første styremøte holdt Øystein Lie innføring i dataprogrammet Styreweb.

Helge Warberg har arbeidet med teksting av film om gammel meieridrift i Rokke. Denne vil etter hvert gjøres tilgjengelig på lagets hjemmeside

Av saker som kan ha særlig interesse er styrets sak om å gå imot planer om vindkraft utbygging på Syverstad øst/Tømmeråsen på grensen mellom Halden og Skjeberg. Saken ble reist av husmannsgruppen, og Morten Dalby har satt seg særlig godt inn i problemstillingen.

Styret oppfatning er at historielaget skal arbeide aktivt for å unngå etablering av vindturbiner i dette området og vil på samme måte som grunneierne i området i Halden kommune motsette seg anleggsdrift i dette området av hensyn til landskapets natur- og kulturhistoriske verdi. Man ønsker å bidra til å sikre at bygdefolket i framtida skal være spart for den miljøforurensingen som vindturbiner vil medføre – visuelt, lydmessig og i form av ødelagt kulturlandskap i og rundt anleggsområdet. Nær ved og delvis i området ligger bygdeborg, bronsealderrøyser og husmannsplasser. Styret mener man må sikre området til rekreasjons-, frilufts- og idrettsarrangementer. Styret nedsatte en gruppe som er gitt fullmakt til å arbeide videre med saken på vegne av styret. Denne består nå av Morten Dalby, Jan Erik Sørli og Gerd BjørsethForslag til uttalelse vil bli lagt fram på medlemsmøte 2021.

 

Representasjon

Helge Warberg og Rolf Myhre-Nilsen ble valgt til lagets representanter til årsmøte i Østfold historielag som etter coronautsettelse  i mars ble avholdt  lørdag 19.09.2020, men fortsatt pga smittefare kunne vi ikke delta. Øystein Lie og Trond deltok på møte for tillitsvalgte i historielagene som ble av holdt 04.10.20 i regi av Østfold historielag.

 

Bilde og slektsgransking

Laget har fortsatt arbeidet med innsamling og gamle fotografier fra bygda til nettarkivet. 

 

Bryggerhuset

Bryggerhuset fungerer nå som stedet hvor lagets virksomheter foregår. Alle arkiver og litteratur som tidligere var oppbevart i skolen, er nå flyttet over til Bryggerhuset. Det er installert eget bredbånd i huset. Ny kloakkledning ble lagt på vårparten noe som medførte demontering og senere gjenoppbygging av trappa ved inngangen. Husgruppa under ledelse av Trygve Simensen har de par siste månedene av året jobbet med å musetette huset. Dette har skjedd ved montering av skinner, musebørster og stålull i hulrom.

 

Aktiviteter i Bryggerhuset

Styret og husmannsgruppa samt gruppen for slektsgranskning har sine faste samlinger i huset. I mars rakk Trygve Simensen å avholde 3 bakekurs før coronasmittefaren begrenset ytterligere virksomhet bl.a. bakekurs på høsten. Planlagte aktivitetsdager for elever fra Berg skole måtte avlyses.

 

Økonomi 

Laget har en sikker økonomi.  Årets regnskap viser et overskudd på kr. 144.868,65.

Pr. 31.12.2020 har historielaget kr. 251.507,16 på konto i Berg Sparebank + kr. 1.000 i kundefordringer.

I 2020 har laget mottatt støtte og gaver med samlet beløp kr. 173.601 fordelt som følger:

Halden kommune kr.    5.500

Gaveforsterkningsordningen kr.  46.625

Berg Sparebank kr.    3.000

Sparebankstiftelsen1Halden kr.    2.500

Landslaget – Skolesekken kr.  11.700

Momskompensasjon kr.  26.195

Momskompensasjon (2019) kr.  26.401

Østfold historielag kr.    1.680

Sparebankstiftelsen1 Halden kr.  50.000 

(øremerket Husmannsprosjektet)

 

Årboken Bergsokningen 2020

Bergsokningen ble en suksess, og første opplag selger fortsatt. Redaksjonskomitéen har jobbet meget godt og foretatt intervjuer, selv produsert artikler og innhentet og mottatt materiale fra mange. Komitéen hadde også i år mer materiale enn man kunne få plass til i denne utgaven. Også i år gir en rekke sponsorer tilskudd til utgivelsen. For øvrig har salget av årboken bidratt sterkt til historielagets økonomi.

 

Husmannsgruppen/Husmannsprosjektet

Husmannsprosjektet startet opp i 2019 og har som mål å samle, utvikle og spre kunnskap om husmannsvesenet og husmannsplasser i Berg, Rokke og Asak. I løpet av dette året er ca. 60 husmannsplasser og kulturminner i Asak og Rokke kirkesogn blitt merket med skilt med informasjon om plassene og husmenn som levde der, hovedsakelig ut fra opplysninger i folketellingene 1801, 1865, 1875 og 1900. Plassene blir samtidig registrert i Riksarkivet gjennom www.kulturminnesok.no. Prosjektet har profesjonell bistand til å utarbeide orienteringskart der plassene er inntegnet, slik at folk flest kan finne fram. Det legges ut informasjon om prosjektets aktiviteter og oversikt over husmannsplasser på historielagets hjemmeside på internett: www.brahistorielag.no. Prosjektet følges også opp fortløpende med artikler på Berg, Rokke og Asak historielags facebook-gruppe

16. juli arrangerte prosjektet i samarbeid med turistkontoret i Halden en kulturvandring til Mørk gård og husmannsplassene på Mørksætret med 54 deltakere.

En planlagt tur 16. april for medlemmer i historielaget til husmannsplasser og kulturminner langs elva Fisma i Torpedalen måtte dessverre avlyses på grunn av smittefaren. Denne turen vil bli arrangert på et senere tidspunkt.

Prosjektet har lagt opp til å registrere og merke 30-40 nye husmannsplasser og kulturminner i løpet av 2020. Husmannsgruppens arbeid har fra starten mottatt økonomisk støtte fra Sparebank1stiftelsen i Halden.  Stiftelsen innvilget i 2020 ytterligere kr. 50.000,- til arbeidet. Vi retter stor takk til Sparebank1stiftelsen for sin sjenerøse støtte til dette for oss viktige arbeidet. 

 

Folketellingen 1920

Husmannsgruppa har, med Digitalarkivet som oppdragsgiver, utført arbeidet med å transkribere personopplysningene fra folketellingen i 1920 for Berg kommune til elektroniske data. Dette dreier seg om personopplysninger for ca. 6500 personer. Digitalarkivetdata fra folketellingen 1920 er gjort   offentlig tilgjengelig og elektronisk søkbar fra desember 2020.

 

Aktiviteter

Det nye styret startet med gode intensjoner om å videreføre lagets aktivitetsnivå og ønske om interessante tilbud fro medlemmene og laget aktivitetsplan med variert innhold. Covid 19 pandemien satte en stopper for dette.

Vårvandringen  i april som husmannsgruppen hadde planlagt langs elva Fisma ble innstilt. Senere på året lyktes gruppen imidlertid med en flott tur til husmannsplassen på Mørksætret i samarbeid med Halden turist.

Planlagt soldatleir på Veden skanse/Berg bygdetun måtte avlyses. Det samme skjedde beklageligvis med den tradisjonelle friluftsgudstjenesten 2. pinsedag.

Både vår og høst – henholdsvis to dager i juni og to dager i september – har laget vanligvis arrangert skolebesøk på Rokke skole og Bergtunet. Freddy Fagerholt hadde også i år lagt nytt program og fått innvilget økonomisk støtte fra ”Den kulturelle skolesekken”. Begge arrangementer ble avlyst, men pengene overføres til neste år med håp om smittefrie tilstelninger.

Husmannsgruppen fremmet på forsommeren forslag om et medlemscruise fra Tistedal til Krappeto  med MS Brekke med orienteringer om slusene og Tolfsbystiftelsen. Interessen var stor og turen i detalj planlagt, men smitten og helsen satte en stopper også for dette arrangementet.

Det samme skjedde med annonsert tur til Isegran på Kråkerøy med omvisninger.

Både julemarked på Rokketunet og lagets årlige julemøte måtte innstilles.

Det ”etterslep” historielaget således har av interessante aktiviteter, ser styret fram til å kunne invitere til når det igjen blir trygt å samles uten fare for livstruende smitte. 

 

Gjellestadskipet

At det i vårt distrikt nå graves ut et vikingskip for første gang siden 1905 er i seg selv en begivenhet av internasjonalt format. At det for historielaget ikke har kunnet være forsvarlig å arrangere en egen omvisning for medlemmene til stedet er uhyre leit. Imidlertid nyttet mange muligheten til oppleveomvisning gjennom Historisk Museums egne opplegg for omvisninger. Så snart det gis mulighet for større samlinger ønsker styret å invitere til medlemsmøte om utgravningene.

 

Berg Bygdetun

Styret har gjenopptatt samarbeidsmøter med Østfoldmuseene ad Berg Bygdetun. Østfoldmuseene er ansvarlig for driften og vedlikehold. Hva gjelder større kostnadskrevende reparasjonsarbeider på bygningene er man avhengig av tilleggsbevilgninger fra eieren av bygningene dvs. Halden kommune. Spesielt lagården er i behov av omfattende fornyelse av gavlvegg og deler av langvegg ved utskifting av tømmer. Eier er gjort kjent med dette både i søknad fra Østfoldmussene og senere fra historielagets styre. Eier har ikke vist interesse for å ta ansvar for bygningen(e).

Historielaget eier smia som for en del år siden ble satt opp på dugnad av medlemmer i historielagetBlåsebelgen i smia er fornyet med spesialtilpasset nytt skinn. 

Styret har tar sikte på å sette sammen en dugnadsgjeng som kan følge opp bygdetunet og gjøre enklere vedlikeholdsarbeider på bygninger og eiendom bl.a. melkerampe  som trenger oppjustering.

 

Tanker om aktiviteter i året som kommer

Styret ser det hensiktsmessig at utsatte aktiviteter gjennomføres i 2021 så snart detter blir forsvarlig. Dette vil si når vaksineringen av befolkningen har kommet så langt at man kan gjennomføre smittefrie samlinger. De aktivitetene som kan bli aktuelle:

Vårvandring langs elva Fisma med besøk til flere husmannsplasser
Soldatleir på Veden skanse – (Berg Bygdetun)
Tradisjonen med friluftsgudstjeneste 2. pinsedag på Berg Bygdetun i samarbeid med kirkene
Skolebesøk for 5. klassingene fra Berg skole på Rokketunet
Skolebesøk for 4. klassingene fra Tistedal og Berg skoler på Bergtunet
Båttur med M/S Brekke til Krappeto
Tur til Isegran Maritime senter, veteranbåten M/S Hvaler og ”Håpets katedral”
Julemarked en helg i november 2021.

Styret har også ønske om å kunne invitere til medlemsmøter med aktuelle temaer/foredragsholdere.

 

Medlemmer 

Pr. 31. desember 2020 har historielaget 197 medlemmer. På lagets facebookside har vi opp mot 1.100 følgere, hvilket vil si at interessen for historielaget og våre aktiviteter er lang større en medlemstallet skulle tilsi.  

Styret retter en stor takk til alle som bidrar både økonomisk og som stiller opp med arbeidsinnsats på ulike arrangementer og dugnader.

 

 

 

Helge Warberg     Rolf Myhre-NilsenØystein LieSissel  JensenTrond Fjeld  Leif Vegelbo

      Leder         nestleder   kasserer styremedlem    1. varamed.         sekretær